תנאי שימוש אתר גירושים אישראל

מבוא, פרשנות והגדרות.

1.1. תנאי השימוש באתר האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.2. בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

1.2.1. "האתר"- אתר "גירושים – ישראל  בכתובת:  https://www.girushim-israel.co.il/.

1.2.2. " מפעילת האתר"- שותפות גירושים ישראל בע"מ

1.2.3. " משתמש" או "גולש"- בכלל זה איש, אישה או גוף משפטי כלשהו, כגון חברה, עמותה, אגודה, שותפות, אשר משתמש באתר בעצמו או באמצעות מי מטעמו לרבות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו.

1.2.4. " התקנון" – תקנון זה, כפי נוסחו העדכני ביותר המפורסם באתר.

1.2.5. " תוכן", או "תכנים" – לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום,אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

1.2.6. " תוכן גולשים"- כל תוכן אשר מופיע באתר ומקורו במשתמשים ומתפרסם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים, המאפשרים למשתמשים להזין לאתר תכנים משלהם – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת האתר והכל כפי שתחליט מפעילת האתר מעת לעת. למען הסר ספק, מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה ליוצר התכנים ו/או מעביר התכנים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

1.2.7. " תכנים מסחרייםתכנים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים וצדדים שלישיים שונים, לרבות משתמשים, למטרות שיווק ומכירה של נכסים ו/או שירותים ובכלל זה מודעות, פרסומות, באנרים וכיו"ב ובכלל זה התכנים הכלולים באתר כהגדרתו בסעיף 10 להלן.

1.3. מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר "גירושים – ישראל".

1.4. תנאי השימוש באתר יפורשו ברוח מדיניות האתר, המעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתר, בכפוף למגבלות הדין.

1.5. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

 1. זכות השימוש באתר

2.1. מפעילת האתר מזמינה את הגולשים לעשות שימוש באתר ובלבד שהשימוש יהיה נכון, הוגן ובתום לב, למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ויעשה בהתאם ובכפוף לכללים ולתנאים המפורטים להלן ולהוראות כל דין.

2.2. שימוש לצרכים מסחריים הינו אסור בהחלט, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מראש ובכתב מצד מפעילת האתר ובכפוף לתנאים שיקבעו באישור (אם יינתן).

2.3. תקנון זה חל על השימוש באתר על כל רבדיו, תכניו, והשירותים השונים הפועלים בו. יחד עם זאת, באתר קיימים אזורים או תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם להסכם מקוון ו/או תנאים ספציפיים המתייחסים אליהם באופן מיוחד ויש לעיין בתנאים הספציפיים בכל מקרה לגופו.

2.4. תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ללא קשר לאמצעי באמצעותו מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), המדיה באמצעותה מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות רשת האינטרנט ו/או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים) או המקום בו נמצא המשתמש (בישראל או בכל מקום אחר בעולם).

2.5. לתשומת לב המשתמשים: בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בתכניו, הינכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.

2.6. אין להשתמש באתר באופן החורג מהאמור בתקנון, אלא אם כן ניתנה הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). כל שימוש חורג כאמור, יקנה למפעילת האתר את הסעדים והזכויות החלים על מקרה של הפרה, כמפורט בתנאי שימוש אלה.

2.7. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בהתאם להוראות החוק.  

2.8. מקורם של חלק מהתכנים , הינו במערכת האתר ובאתרים אחרים ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. על המשתמשים המעוניינים להשתמש בתכנים אלה ולהסתמך עליהם, חלה החובה והאחריות המלא לבדוק אותם ולאמתם.

2.9. אין בפרסום התכנים הכלכליים ו/או כל תוכן אחר באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.

3.שימוש בתכנים

3.1. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים(ראה הגדרות בפרק 1) מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

3.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame ), גלויה או סמויה.

3.4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 1. קישורים לאתר

4.1. אין לבצע קישור עמוק לתכנים באתר, אלא אם הקישור העמוק הינו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

4.2. חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar ) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

4.3. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

4.4. בכל מקרה של הפרת האמור לעיל בסעיף זה, רשאית מפעילת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

4.5. המשתמש ישא לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור לאתר ובכל מקרה מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. המשתמש שאחראי לקישור לאתר ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך, מיד עם דרישה ראשונה.

 1. קישורים שמופיעים באתר

5.1. באתר תמצא קישורים ('לינקים ') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר ו/או מי האתר ו/או מי מטעמם ואין להם כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה.

5.2. עצם הופעתו של קישור באתר, המקשר לתכנים שמופיעים במקומות אחרים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, אין בו כדי להעיד על הסכמת מפעילת האתר לאותם תכנים ואין בכך כל ערובה לאמינותם, ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם וההסתמכות ו/או השימוש באותם תכנים הינו כפוף להסכמת בעלי התכנים ו/או תנאי השימוש, בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

5.3. יתכן שתמצא כי התכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך ו/או שאתה מתנגד לתוכנם ו/או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

5.4. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 1. תוכן גולשים- מגבלות, זכויות ואחריות

6.1. באתר מופיע תוכן גולשים שמקורו במשתמשים. בהקשר זה מובהר וידוע למשתמשים והם מסכימים כי בשום אופן הם לא יהיו זכאים לתמורה כלשהי ממפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או ממשתמשים אחרים באתר, במישרין או בעקיפין, עבור תכנים שהם מעבירים לאתר ועצם משלוח התכנים מהווה הסכמה לתנאי מקדימי למשלוח תוכן גולשים לאתר.

6.2. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני המשתמשים להתבטא באתר, רשאית (אך לא חייבת) מפעילת האתר לבדוק את התכנים הנמסרים לאתר לפני פרסומם והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. יודגש כי בדיקות כאלה תעשינה, ככל שתעשינה, אך ורק כדי לנסות למנוע חריגה מתנאי שימוש אלה ו/או עבירה על החוק ו/או פגיעה באינטרסים של מפעילת האתר, ובכלל זה למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכיו"ב.

6.3. מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתוכן גולשים. האחריות הבלעדית לתוכן גולשים ולכל תוצאה הנובעת מתוכן הגולשים ו/או ההסתמכות עליהם, חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

6.4. הזכות הבלעדית להחליט אם לפרסם את התכנים באתר ו/או איזה חלק מתוך התכנים לפרסם ו/או באיזה מקום באתר יפורסמו התכנים, נתונה באופן בלעדי לאתר ומעביר התכנים לא ישמע בכל טענה בנושא זה

6.5. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.

6.6. מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט על המשתמשים, לפרסם באתר את התכנים הבאים:

6.6.1. כל תוכן שלגבי ידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;

6.6.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

6.6.3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

6.6.4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

6.6.5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

6.6.6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

6.6.7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

6.6.8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

6.6.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

6.6.10. כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל אפליה מכל מין וסוג שהוא.

6.6.11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

6.6.12. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.;

6.6.13. כל תוכן אשר עלול להטעות צרכן ו/או משקיעים;

6.6.14. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

6.6.15. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

6.6.16. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

6.7. מפעילת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שיימסר לפרסום, בכל עת שתמצא כי הופרו תנאי שימוש אלה ו/או בוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילת האתר ו/או במי מטעמה. בנוסף, מפעילת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהמשתמש המפר מלפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

6.8. מבלי לגרוע מסמכויותיה, מובהר בזאת כי למפעילת האתר נתונה הזכות לערוך ו/או לבצע כל שינוי בתוכן שימסר לה על ידי גולשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

6.9. לתשומת לב המשתמשים המוסרים תכנים לפרסום באתר: התכנים שתמסרו לפרסום באתר חשופים לכל משתמשי האינטרנט. עליכם לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלכם בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכרו כי עליכם לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליכם לפחות באותה מידה של זהירות אותה יש לנקוט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

6.10. מובהר כי עצם העברת ומסירת תכנים לאתר, מהווה אישור והסכמה של מעביר התכנים לפרסומם ומהווה הצהרה מטעם מעביר התכנים כי הינו היוצר ו/או הבעלים של מלוא הזכויות בתכנים המועברים ו/או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה למעביר התכנים למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

6.11. עצם מסירת התכנים לפרסום מקנה לאתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר , בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

 1. אזור המלצות גולשים

7.1 באתר קיימים אזורים המיועדים להמלצות גולשים ובכלל זה המלצות בנושאים כלליים ותכנים אלה הם חלק בלתי נפרד מתוכן הגולשים באתר וחלות לגביו ההוראות ותנאי השימוש לגבי תוכן גולשים(ראה הגדרות בפרק 1).

7.2. על המשתמשים אשר מוסרים המלצות להצהיר כי מידע שנכלל בהמלצה הינו נכון ומדויק וכי כל הערכה ו/או ניתוח שנעשה על ידם נעשה בתום לב וללא כוונה לפגוע בגורם כלשהו ו/או תוך הפרה של הוראות חוק כלשהו  

7.3. מובהר כי ההסתמכות על המלצות הגולשים הינה באחריותו הבלעדית של כל משתמש. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי מפעילת האתר אינה בודקת את נכונות ההמלצות ו/או את זהות הממליצים ועל המשתמשים להתייחס להמלצות הגולשים בספקנות המתחייבת ולבדוק את תקופתן בעצמם.

7.4. המשתמשים יהיו מנועים מלפנות בטענה כלשהי כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בגין פרסום המלצות ו/או הסתמכות על המלצות שפורסמו באתר.

 1. תכנים מסחריים

8.1. האתר לא נושא בכל אחריות לתכנים מסחריים(ראה הגדרות בפרק 1) שיפורסמו באתר והאחריות הבלעדית לתכנים מסחריים מוטלת על המפרסמים. מפעילת האתר אינה יוצרת ו/או בודקת ו/או מוודאת ו/או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. כאמור, האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

8.2. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

8.3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 1. תנאי השימוש באתר "גירושים – ישראל"

9.1. התוכן המופיע באתר הוא פרסומי ושיווקי, והוא מטעם המפרסמים ואינו מטעם האתר. התכנים המופיעים באתר הם תכנים בתשלום, והאתר אינו נושא בכל אחריות לתוכן ולמצגים השונים, והאחריות הבלעדית בהקשר זה היא של המפרסמים בלבד..

9.2. מובהר כי בעת הגלישה באתר גירושים -ישראל הפעלת או לחיצה על קישור (לינק) או על באנר פרסומי תוביל את הגולש לאתר המפרסם. הגלישה והשימוש באתרי המפרסמים אינו באחריות החברה, והשימוש באתרים אלה כפוף לתנאי השימוש המתפרסמים בהם ולמדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

9.3. מובהר כי ככל ויתבקשו ו/או יימסרו על ידי הגולשים פרטים או נתונים כלשהם באתרי המפרסמים, נתונים אלה לא יועברו אלינו וההנהלה אינה אחראי לאופן בו יישמרו הנתונים, לאבטחתם ולכל שימוש שייעשה בהם על ידי צדדים שלישיים, ובכלל זה המפרסמים.

 1. קניין רוחני

10.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי משתמשים באתר) הינן של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים שצד שלישי אישר למפעילת האתר לפרסם באתר.

10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר.

10.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.

 1. אחריות ושיפוי

11.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של המזמין.

11.2. מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפי מעביר התכנים (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים למעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידו.

11.3. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריות מעביר התכנים המלאה בלבד. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר ו/או האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

11.4. יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בהאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון.

11.5. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו בהאתר , או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

11.6. מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.

11.7. כל משתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בהאתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 1. שינויים באתר והפסקת השירות

12.1. מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

12.2. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

12.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 1. בוררות וסמכות שיפוט

13.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

13.2. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

13.3. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

13.4 בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 1. יצירת קשר

14.1. מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.

14.2. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: girushim.israel@gmail.com